Realizacja niektórych inwestycji wiąże się z koniecznością sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko. Na nim m.in. właściwy organ opiera bowiem decyzję, czy przedsięwzięcie może dojść do skutku. Co to za dokument? Kiedy jest wymagany i co powinien zawierać?

Raport oceny oddziaływania na środowisko – co to takiego?

 

Raport oceny oddziaływania na środowisko lub inaczej mówiąc raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport ooś) to jeden z kluczowych elementów postępowania w sprawie wydania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Jak sama nazwa wskazuje, określa on wpływ planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska (wodę, atmosferę, glebę) oraz zdrowie ludzi.

W raporcie ooś pod lupę brane są wszystkie fazy rozwoju inwestycji – realizacja, eksploatacja, użytkowanie i likwidacja, a także przyjęte przez inwestora rozwiązania lokalizacyjne, projektowe, organizacyjne, techniczne i technologiczne. Od szczegółowości, wiarygodności i jakości zawartych w nim informacji zależy to, czy organ odrzuci projekt inwestycyjny, czy go zaakceptuje. Raport wpływa również na rodzaj, charakter i zakres warunków środowiskowych, jakie zostaną nałożone na inwestora.

Jakie podmioty są zobligowane do sporządzenia raportu ooś?

 

Raport oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowy dla dwóch grup przedsięwzięć:

  • grupa I – to inwestycje, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Określa je art. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć […]. Zalicza się do nich m.in. autostrady i drogi ekspresowe oraz stacje demontażu pojazdów,
  • grupa II – to inwestycje, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i dla których właściwy organ stwierdził zasadność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – co musi zawierać?

 

Raport oceny oddziaływania na środowisko składa się z dwóch części – opisowej i graficznej. Dokładny katalog niezbędnych elementów został wskazany w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie […]. Obejmuje on m.in.:

  • opis planowanego przedsięwzięcia, w tym warunki użytkowania terenu w poszczególnych fazach rozwoju inwestycji, cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych czy też informacje na temat zużycia prądu,
  • opis elementów przyrodniczych środowiska, które są objęte zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • opis zabytków chronionych, jeśli takowe istnieją w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania inwestycji,
  • opis ewentualnych skutków dla środowiska, gdyby przedsięwzięcie nie zostało podjęte,
  • opis przewidywanych działań, które mają zapobiec, ograniczyć lub skompensować negatywne skutki wpływu inwestycji na środowisko

Na tym jednak nie koniec. Katalog wymaganych informacji zawiera aż 21 pozycji, w tym nazwisko osoby lub osób sporządzających raport oraz źródła danych. Jak więc widać, jest to obszerny dokument.

Kto może sporządzić raport oceny oddziaływania na środowisko?

 

Sporządzenie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga interdyscyplinarnej wiedzy. Dlatego zadanie to warto powierzyć specjalistom, którzy nie tylko spełniają kryteria określone w art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku […], ale również dysponują doświadczeniem w tym zakresie. Bogate know-how pozwoli uniknąć ewentualnych błędów.

Niejednokrotnie bowiem raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga sporządzania dodatkowych analiz, wykonywania badań i obserwacji, a także przeprowadzania skomplikowanych wyliczeń. Powierzenie tych zadań nie odpowiedniemu podmiotowi może skutkować tym, że raport nie będzie uznany za wiarygodny, co w konsekwencji doprowadzi do odrzucenia projektu inwestycyjnego. Żeby się  przed tym ustrzec, należy wybrać rzetelnego usługodawcę.

źródło: ekomeritum.pl – pozwolenia i operaty wodnoprawne

Marta
Podziel się ze światem szczyptą informacji o sobie. Mogą one zostać upublicznione.

    Comments are closed.