Zdarzają się sytuacje, kiedy cudzoziemiec nie może być legalnie zatrudniony w Polsce z powodu odmowy wydania stosownego zezwolenia na pracę. Z uwagi na powyższe, warto dowiedzieć się, jakie są konkretnie kryteria odmowy zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

Czy wojewoda może odmówić wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca? Z jakich powodów?

Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce pragnie zatrudnić cudzoziemców. Co do zasady osoby te mogą być legalnie zatrudnione, wyłącznie gdy dysponują zezwoleniem na pracę na terytorium RP. Dochodzi jednak czasem do sytuacji, kiedy wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Są to szczególne przypadki. Zazwyczaj odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca jest spowodowana tym, że podmiot powierzający wykonanie konkretnej pracy cudzoziemcowi dopuścił się fałszerstwa, zataił prawdę bądź też nie spełnił wymogów określonych w artykule 88c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np. nie potwierdził braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku). 

Czy prawomocnie skazany pracodawca dostanie pozwolenie na zatrudnianie cudzoziemców?

Brak otrzymania zezwolenia na pracę cudzoziemca dotyczy podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi, które wprowadziły w błąd organy odpowiedzialne za wydawanie wyżej wymienionych zezwoleń. Chodzi przede wszystkim o zafałszowanie danych w składanych wnioskach bądź też w dokumentach będących załącznikami do wniosku. Przedsiębiorcy, którzy przykładowo posłużyli się fałszywymi dokumentami nie otrzymają zezwolenia na pracę cudzoziemca. Sytuacja ta dotyczy także osób skazanych za popełnienie czynu z art. 218-221 Kodeksu karnego. Brak wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca dotyczy także osób fizycznych skazanych za popełnienie czynów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę. Chodzi o art. 270-275 Kodeksu karnego.

Kolejną przesłanką do odmowy wydania zezwolenia na pracę jest prawomocne skazanie pracodawcy za czyny związane z handlem ludźmi oraz wykroczenia dotyczące doprowadzenia do nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca lub nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca, a także żądania od obcokrajowca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy. Ponadto, wojewoda nie wyda zezwolenia, jeżeli wnioskodawca w ciągu dwóch lat od uznania za winnego w sprawie nielegalnego powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi  został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie.

Zezwolenia na pracę cudzoziemca nie otrzyma także osoba skazana za przestępstwo skarbowe.

Zatrudnianie cudzoziemców uznawanych za zagrożenie lub wielokrotnie karanych, a zezwolenie wojewody

Wojewoda może odmówić wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, gdy dane wskazanej osoby, której dotyczy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, zostały umieszczone w specjalnie przygotowanym wykazie cudzoziemców uznawanych za osoby niebezpieczne lub takie, których pobyt na terytorium RP jest niewskazany lub niepożądany przez władze polskie. Może to dotyczyć osób wielokrotnie karanych, szczególnie za ciężkie przestępstwa bądź też podejrzanych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych, grupach zbrojnych lub komórkach terrorystycznych.

W jakich przypadkach wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca jest niemożliwe?

Wojewoda może odmówić wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, kiedy podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił obowiązków wynikających z artykułu 88h ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Może to dotyczyć m. in. uchylania się od wzięcia udziału w postępowaniu mającym na celu weryfikację podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi. Należy pamiętać, że wojewoda ma pełne prawo odmówić wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, kiedy nie spełnia on wymagań kwalifikacyjnych (w przypadku zamiaru zatrudnienia w zawodzie regulowanym) lub nie potwierdzi spełnienia wymagań wskazanych w  informacji starosty (w przypadku, kiedy informacja starosty jest wymagana).

Firma w likwidacji lub zalegająca ze składkami do US/ZUS, a wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Odmowa zezwolenia na pracę cudzoziemca jest uwarunkowana także niekorzystną sytuacją finansową podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi. Dotyczy to firm w likwidacji, podmiotów, które ogłosiły bankructwo, a także przedsiębiorców zalegających ze składkami do ZUS. 

Wojewoda nie zgadza się na wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, gdy podmiot powierzający regularnie zalega z podatkami względem macierzystego Urzędu Skarbowego bądź widnieje w bazach instytucji finansowych jako osoba niewypłacalna i niewiarygodna.

Czy niezarejestrowana jeszcze firma może otrzymać pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca?

Brak wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca dotyczy także osób (podmiotów powierzających), które nie prowadzą działalności gospodarczej, statutowej bądź rolniczej, a także nie zgłosiły do ubezpieczenia społecznego swoich pracowników lub innych osób wykonujących dla nich zlecone prace, również te w ramach umowy zlecenia, kontraktu menadżerskiego itp. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podmiotem powierzającym pracę występuje osoba fizyczna planująca zatrudnić cudzoziemca w gospodarstwie domowym, np. w charakterze opiekuna, opiekunki lub pomocy domowej. 

Wojewoda nie wydaje zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, gdy pracodawca nie spełnia obowiązków związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, rolnej lub powierzeniem działalności osobom trzecim.

Podsumowując, w określonych przypadkach wojewoda może nie wydać zezwolenia na pracę cudzoziemca. Dojdzie do tego, gdy składane wnioski zawierają błędnie podane lub nieprawdziwe informacje, czy też gdy podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi posługuje się fałszywymi dokumentami. Odmowa następuje również w sytuacji, w której podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi został prawomocnie skazany za popełnienie określonych czynów zabronionych lub zalega z podatkami i obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym pracowników odprowadzanym do ZUS.

źródło: sawickiwspolnicy.pl – kancelaria adwokacka Warszawa

Marta
Podziel się ze światem szczyptą informacji o sobie. Mogą one zostać upublicznione.

    Comments are closed.