Ekspertyza budowlana jest wiążącym dokumentem poświadczającym aktualny stan techniczny budynku mieszkalnego. To na jej podstawie określa się, czy nieruchomość może być dopuszczona do bezpiecznego użytkowania i czy nie zagraża życiu i zdrowiu jej mieszkańców. Żeby mieć pewność, że opinia techniczna została przygotowana w sposób prawidłowy, należy zlecić jej wykonanie fachowcowi. Profesjonalną ekspertyzę budowlaną wykona dla nas rzeczoznawca budowlany z wieloletnim doświadczeniem.

Kim jest rzeczoznawca budowlany? 

Rzeczoznawca budowlany to ekspert w dziedzinie budownictwa, który sprawuje samodzielny zawód techniczny. Zadania, które pełni, i dokumenty, za których przygotowanie jest odpowiedzialny, są związane z czynnościami nadzorczymi i weryfikacyjnymi na budowie. Rzeczoznawca budowlany może pracować zarówno przy obiektach nowowybudowanych, jak i budynkach, które od dawna są użytkowane. Specjalista może także doradzać w zakresie prac prowadzonych nad powstającymi inwestycjami. W każdym przypadku ekspert budowlany sprawuje nadzór techniczny i dba o to, żeby ocena stanu technicznego budynku była miarodajna i obiektywna.

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Osoba starająca się o uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego musi mieć ukończone studia wyższe w dziedzinie, którą określa jego specjalizacja rzeczoznawcza, oraz posiadać tytuł magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta. Kandydat na to stanowisko musi też posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane i w pełni korzystać z praw publicznych. Co ważne, żeby uzyskać tytuł rzeczoznawca budowlanego i móc wykonywać ten zawód, aplikant musi wykazać się udokumentowanym co najmniej 10-letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie, która jest związana z praktyką rzeczoznawczą. Praktyka ta musi się odbywać pod okiem innego rzeczoznawcy budowlanego. Zyskując tytuł, rzeczoznawca budowlany może sporządzać opinie techniczne i ekspertyzy budowlane, a także uczestniczyć w sprawach karnych i cywilnych jako tzw. świadek-ekspert.

Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego przyznaje Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na maksymalnie 10 lat.

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana jest formalnym dokumentem zawierającym dane mówiące o aktualnym stanie technicznym budynku, jego części i instalacji znajdujących się w budynku, a także warunkach wodno-gruntowych. Opinia techniczna tego typu, traktowana jako prawny dokument dopuszczający budynek do użytku, może być przygotowana na zlecenie osoby prywatnej lub instytucji i powinna być wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego. Co istotne, ekspertyza budowlana może także wstrzymać budowę, cofnąć pozwolenie na użytkowanie nieruchomości lub zobligować do prac remontowych. Jej wykonanie jest szczególnie istotne w przypadku wszelkiego rodzaju usterek i błędów budowlanych, których konsekwencją są nawet niewielkie uszkodzenia budynku i naruszenie jego stabilności.

Jeżeli chcemy mieć pewność, że ekspertyza budowlana wykonana na nasze polecenie jest miarodajna i obiektywna, a jej przygotowanie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i unormowany prawnie, powinniśmy zadbać o to, żeby osoba ją przygotowująca była specjalistą w danej dziedzinie. Najlepiej wybrać rzeczoznawcę budowlanego z wieloletnim doświadczeniem, który cieszy się bardzo dobrymi opiniami i jest w stanie wykazać swoje kompetencje.

Prawidłowo przygotowana ekspertyza budowlana zawiera ocenę stanu technicznego budynku, opis nieruchomości, jego części i instalacji w nim zamontowanych, dokumentację fotograficzną i rysunkową domu, pomiary i obliczenia związane z badaniem, a także opis usterek i błędów wykonawczych, zauważone uszkodzenia i potencjalne przyczyny ich powstania, zakres działań naprawczych mających na celu wyeliminowanie usterek oraz orientacyjne koszty remontu.

Marta
Podziel się ze światem szczyptą informacji o sobie. Mogą one zostać upublicznione.

    Comments are closed.